من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

سـ ــــلام به دوستــ ـــای نتی خوب خــ ــــــــودمــــ ...

اومدمـــ فقط عیـــ ــــد و بهتون تبریکــــــ بگمـــــ و برمــــ ...

ســ ــال 90 همـــ با همه خوشــی و ناخوشــی، تلخــی وشیرینــی داره روزهای

آخرشـ ـــو سپریـــ میکنـــه

امیدوارمــ که سال جدید و خوبیـــ و با خـ ــانوادتون شروع کنیــــد...

از همتون التمـ ــاس دعــ ـــا دارمـــ هر خوبی و بدی کـ ـــه تو سال90 ازم دیدید منـــو به بزرگیــ خودتــون ببخشیــدخجالت ...

ایشاا... تو سال جدید این غیب شدنمـــ و کمتر میکنـــــمـــنیشخند...

خب مـ ـــا اینیمـــ دیگـ ــهزبان

نازنین فـــ ـــدای همتون بـشــ ــــه دوستتون دارمــــــــــــــ زیادتــــ ــــــــــــــــاااااااااتشویق

 ســ ــــــــــــال 91 به همـــ ــــــــــه شمــــ ــــــــــا مبـ ــــــــــــــــــــــاااااااااااااااارکـــــــــــهورا

فعلا بابایماچبغلماچبامن حرف نزن


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()

عشق یعنی؟؟؟؟؟

-  تو رو ببخشه و بازم یه فرصت دیگه بهت بده...

-  نا امید نشدن...

-  با هم تصمیم گرفتن...

-  زندگی رو شروع کردن حتی اگه برای شروع

غیر از همدیگه هیچی نداشته باشین...

-  در موفقیت ها و شکست های هم شریک بودن...

-  چیزی رو از هم قایم نکردن...از دیدنش طاقتت طاق بشه...

-  سعی کنین حال همدیگه رو درک کنین...

-  برای عذر خواهی پیش قدم شدن...

-  وقتی دوری هر روز بهش زنگ بزنی...

-  همیشه برای هم وقت داشتن...

-  هیچوقت از دیدن اون چهره همیشگی خسته نشی....


نظــــر شمـــــــا در مورد عشــــــق چیه ؟؟؟؟؟

 

دوستان گلـــم منتظر جواب های شما هستم.برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()