من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

ادم ها
فقطـ آدم هســـتند،
نـــه بیشتر و نــــه کمتر.
اگــر کمتر از چیزی کـــه هستند نگاهشان کنـــــــــی
آنها را شــــکسته ای !
و اگــــــر بیشتر از آن حســـــــابشان کنـــــی،
آنها تو را میـــشـــــکنند !
بین ایــــــــن آدم های آدم، فقط بایـــــــد عاقلانــــــــــه زندگــی کرد؛
نه عاشقانه !

  

این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ،

نمی دانــــــم چـــــــرا حرفــــــــهایم،

به جـــــــــــــای گلو

از چشمهایم بیرون می آیند

 

 

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()

دیگران میــــپرسند:

بیـــــداری؟

آری بی "دار"م...

چرا که اگر "دار"ی داشتم

... یا قالی ه زندگیم را خودم میبافتم

یا زندگیم را به "دار" میاویختم

و خلاص

پس بی"دار" بی"دار"م...

 

 

 

      

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()

 

برایـِـ بعضیــ از دردها نهـ میتوانـــ گریهـ کـــــرد...


نهـ میتوانــ فریــــــــــــاد زد...


برایـِـ بعضیــ از دردهـــا


فقط میتوانـــ نگاهـ کـــرد و بیـ صـــــــدا شِکستـــ...

 

 

زمانی میرسد که انسان دست به خودکشی میزند!

نه اینکه تیغ رابردارد و رگش رابزند !!!

نه.........

قیداحساسش رامیزند....