من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

سـ ــــلام به دوستــ ـــای نتی خوب خــ ــــــــودمــــ ...

اومدمـــ فقط عیـــ ــــد و بهتون تبریکــــــ بگمـــــ و برمــــ ...

ســ ــال 90 همـــ با همه خوشــی و ناخوشــی، تلخــی وشیرینــی داره روزهای

آخرشـ ـــو سپریـــ میکنـــه

امیدوارمــ که سال جدید و خوبیـــ و با خـ ــانوادتون شروع کنیــــد...

از همتون التمـ ــاس دعــ ـــا دارمـــ هر خوبی و بدی کـ ـــه تو سال90 ازم دیدید منـــو به بزرگیــ خودتــون ببخشیــدخجالت ...

ایشاا... تو سال جدید این غیب شدنمـــ و کمتر میکنـــــمـــنیشخند...

خب مـ ـــا اینیمـــ دیگـ ــهزبان

نازنین فـــ ـــدای همتون بـشــ ــــه دوستتون دارمــــــــــــــ زیادتــــ ــــــــــــــــاااااااااتشویق

 ســ ــــــــــــال 91 به همـــ ــــــــــه شمــــ ــــــــــا مبـ ــــــــــــــــــــــاااااااااااااااارکـــــــــــهورا

فعلا بابایماچبغلماچبامن حرف نزن


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()