من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

ارزو دارم سایه ای باشی

بر سر لحظه های بی پناهم

همسفرم شوی در سکوت جاده ی تنهایی

تو نـــــــاز من هستی و من نیــــــاز توام

سوز نهان در ساز توام

آرزو دارم زیر سقفی از مهربانی

برای هـــم باشیم

همچـــــون آئینه

صداقت را نثـــــار همدیگر کنیم .

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()