من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

مرا این خداحافظی خوش است

که در پس خود سلامی بارانی تر دارد

آری من دارم میرم ولی با یک دوست

بر میگردم با چند دوست

دوستانی بارانی تر از خود باران

آسمان آنها را گرفته است

ودیگر ریزشی را ندارند

چون آسمان بهترین باران

را انتخاب میکند ودیگر اجازه

ریزش را به آنها نمیدهد

آسمان آنها را دوست دارد

و پیش خود نگه میدارد

آسمان مهربان است

دلسوز است....

برای باران های دگر..

پس اجازه میدهد که قطره ای با قطره هایش بر خود کند

من یکی از قطره هام که در راه برخوردم

 به زمین می افتم

تا آسمان به زمین هم هدیه ای داده باشد.


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()