من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

دیگران میــــپرسند:

بیـــــداری؟

آری بی "دار"م...

چرا که اگر "دار"ی داشتم

... یا قالی ه زندگیم را خودم میبافتم

یا زندگیم را به "دار" میاویختم

و خلاص

پس بی"دار" بی"دار"م...

 

 

 

      

 


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()