من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم امد!


بیدارباش.........


من باسبدی پراز بوسه می ایم


و آن راقبل از چیدن روی گونه هایت می کارم


تابدانی ای خوب من......


                                                           دوستت دارم


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()