من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس... بندبندم همه در حسرت یک پرواز است... به تومی اندیشم... که تو زیباتر از اندیشه یک پروازی...

دکتر گفت: برایت آرامبخش نوشتم!

اما هر چه داخل نسخه ام نگاه کردم، نام تو نبود...!!!


برچسب‌ها:
+ دختـرکــ ♥ تنهـــا (نازنین) قطره های بارون ()